Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Organisatie structuur

Hoe is onze organisatie opgebouwd?
Act4Change is een lerende organisatie met een horizontale structuur. Vrijwilligers werken zoveel mogelijk in zelfgeleide teams. Act4Changers leggen verantwoording af aan elkaar.

Horizontale structuur

Het vrijwilligersforum vervult de officiële functie van de Algemene Vergadering als wetgevend orgaan. In die functie houdt het vrijwilligersforum toezicht op het beheer van Act4Change. Alle actieve vrijwilligers zijn welkom en hebben stemrecht.
Het kernteam is een werkgroep rond strategische planning en het opvolgen van de doelstellingen van strategische en operationele doelstellingen van Act4Change. Het kernteam De bewaakt tevens de financiële toestand en beslist welke budgetten beschikbaar zijn voor het halen van resultaten. Vanuit wettelijk oogpunt vervult het kernteam tevens de rol van raad van bestuur, als uitvoerend orgaan.
Projecten en beleidsthema's worden ondergebracht in werk- en projectgroepen en structurele rollen. De resultaten werden door de kerngroep overeengekomen met de werkgroepen, zodat het team en/of de persoon met de structurele rol de verantwoordelijkheid kan en wil nemen dus aangesproken kan worden op die resultaten. Iedereen kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van een werkgroep of om een structurele rol op te nemen.

Lerende organisatie

kenmerken van een lerende organisatie (cfr. Vijf disciplines van Senge)
  • gedeelde visie: een visie die focust en energie geeft
  • leren in teamverband: individuele kennis en inzichten delen met Act4Change
  • persoonlijk meesterschap : stimuleren tot leren en de gelegenheid geven om te experimenteren en eigen ontwikkelingsvragen te creëren en onderzoeken.
  • mentale modellen: we reflecteren over basisveronderstellingen en maken ze bespreekbaar om daar samen uit te leren
  • systeemdenken: we richten onze blik op het geheel