Act4Change-Handboek
Search…
⌃K

Vrijwilligersforum

Wat is het vrijwilligersforum?

Het Vrijwilligersforum vervult de officiële functie van de Algemene Vergadering. Het Vrijwilligersforum komt minstens jaarlijks samen in zijn rol van de Algemene Vergadering.
De AV heeft de bevoegdheden die door de wetgeving exclusief aan hen zijn toegewezen waarvan de voornaamste het wijzigen van de statuten en het benoemen en afzetten van bestuurders zijn.
Jaarlijks wordt er ook een vrijwilligersweekend georganiseerd waarin de werking wordt geëvalueerd en de strategie van het komende jaar wordt utigewerkt.
Tenslotte komen de vrijwilligers maandelijks samen tijdens Work4Change waar men concreet aan de slag gaat aan de uitgestippelde strategiën en activiteiten.

Wie is welkom?

Iedereen die een engagement wil opnemen binnen Act4Change is welkom op het vrijwilligersforum.
Treedt het Vrijwilligersforum op in haar hoedanigheid op als Algemene Vergadering, dan hebben enkel de leden stemrecht.

Tijdstip

De Algemene Vergadering vindt eenmaal per jaar plaats in februari. 3

Agenda

De agenda van de Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur vastgelegd. Werkelijke leden kunnen schriftelijk vragen een punt aan de agenda toe te voegen tot vijf dagen voor de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is gehouden een agendapunt goed te keuren indien minstens vijf leden hierom vragen. De agenda en bijbehorende documenten wordt ten laatste tien dagen voor de Algemene Vergadering doorgestuurd.

Wie is er lid van Act4Change?

Vrijwilligers

Alle personen die zich achter onze doelstellingen staan, kunnen toetreden als vrijwilliger mits toestemming van het kernteam. Door een engagement te worden zijn zij vrijwilliger bij Act4Change

Leden

Gewone leden

Alle vrijwilligers die ingegaan zijn op de uitnodiging voor de Algemene Vergadering en dus hun stem uitbrengen op de Algemene vergadering.

Kernleden

Dit zijn de leden die zijn verkozen door de Algemene Vergadering tot kernlid.

Bestuursleden

Alle kernleden worden uitgenodigd om lid te worden van de Raad van Bestuur.

Ontslag en afzetting van leden en vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schriftelijke mededeling aan de Voorzitter van het Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
Als een vrijwilliger in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW zoals geformuleerd in de missie of in stijd met de deontologische code handelt dan kan de Raad van Bestuur met twee derden meerderheid beslissen tot een tijdelijke schorsing of afzetting van de betrokkene uit zijn functie.
In het geval dat een natuurlijke persoon ouder wordt dan 35 jaar wordt het werkelijk lid als ontslagnemend beschouwd.